دپارتمان کیفیت نرم‌افزار:

تست​ و ارزیابی کیفیت (Quality) سامانه‌های نرم‌افزاری، پایگاههای اطلاعاتی و پروتکلهای ارتباطی بر اساس الزامات استانداردی خانواده ISO/IEC-25000 در کلاسهای مختلف (براساس شاخص‌های کلیدی و مولفه‌های کاربردی) به ویژه انطباق‌پذیری با استاندارد ISO/IEC-25051(SQuaRE, RUSP) از وظایف دپارتمان کیفیت ایریانا است.

تست و ارزیابی کارکردها (Functionality)، سنجش کارایی و پایش عملکرد (Performance) سامانه‌های نرم‌افزاری بر اساس معیارهای معتبر و مرجع (کارفرمایی/ملی/بین‌المللی) و کنترل کیفیت داده‌ها (Data Quality) و آمارهای ثبتی در بانکها و پایگاههای اطلاعاتی مبتنی بر داده‌های بزرگ (Big-Data) از دیگر وظایف این دپارتمان می‌باشد.

همچنین کنترل الزامات و انطباق‌پذیری فعالیت‌های آزمایشگاه در راستای دستورالعمل‌های اجرایی ISO/IEC-17025 همراه با اجرای فرآیندهای بازنگری مدیریت و اقدامات اصلاحی لازم در لایه‌های مختلف آزمایشگاه، جزء وظایف کلیدی این دپارتمان است.

سنجش کارکرد، عملکرد، کیفیت و کارایی سامانه‌های هوش کسب و کار (B.I : Business Intelligence)، دوربین‌های نظارتی به ویژه دوربین‌های پلاک‌خوان (ANPR : Automatic Number-Plate Recognition) و اینترنت اشیاء (IoT) از جمله خدمات و فعالیتهای تخصصی دپارتمان کیفیت ایریانا می‌باشد.

برخی از این آزمونها عبارتند از:

  • تست یکپارچگی (Integrity)
  • قابلیت تعمیرپذیری (Maintainability)
  • قابلیت اطمینان (Reliability)
  • قابلیت استفاده مجدد(Usability)
  • قابلیت مقیاس پذیری(Scalability)
  • قابلیت حمل‌پذیری (Portability)
  • قابلیت تاب‌آوری (Durability)
  • قابلیت سازگاری (Compatibility)
  • تناسب کارکرد و کارایی (Performance, Efficiency & Functional Suitability)
  • تست بار و فشار (Load Balancing & Stress Test)