دانلودها

روند ارزيابی و آزمون امنيتی سامانه‌های نرم‌افزاری

فرم درخواست اوليه ارزيابی امنيتی محصول

اسناد راهنمای ارزيابی امنيتی محصول

نمونه موافقت‌نامه ارزیابی AFTA

← دانلود فایل

نمونه موافقت‌نامه OWASP

نمونه گواهينامه OWASP

نمونه گزارش OWASP