دانلودها

درخواست ارزيابی و آزمون امنيتی سامانه‌های نرم‌افزاری


روند ارزيابی امنيتی ويژه مرکز مديريت راهبردی افتا

اسناد راهنمایی ارزيابی امنيتی محصولات افتا

اسناد فنی-امنیتی محصولات افتا


شرح خدمات آزمون نفوذپذیری OWASP

نمونه گواهينامه تست نفوذ OWASP

نمونه گزارش تست نفوذ OWASP