گواهینامه تبادل اطلاعات با دیتاس/سپاس وزارت بهداشت: 

عطف به تفاهم نامه  فیمابین مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا درخصوص اجرای آزمون‌های نرم افزاری برای سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت این آزمایشگاه به صورت رسمی مجری آزمون‌های سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت می‌باشد.

جهت استعلام مراکز معتبر همکار مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

در سال 1400آزمون‌های تبادل اطلاعات با دیتاس و همچنین ارزیابی عملکردی سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) اجرا خواهد شد.

جهت دریافت دستورالعمل اخذ/تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای فنی تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیکی سلامت / دیتاس (نسخه 12.0) کلیک کنید.  

 

ابلاغیه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و اطلاع متقاضیان محترم از طریق این لینک اعلام می گردد.

 

اتصال به سرویس های نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی: 

جهت دریافت دستورالعمل اتصال به سرویس های نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی (نسخه 3.0) کلیک کنید.